برای یک زندگی معمولی؛ وضعیت گردش نخبگان

یکی از شاخص های بنیادین نظام های باز و مردم سالار، که سکولار دموکراسی در آن به درستی تحقق پیدا کرده و مردم از نعمت یک زندگی معمولی برخور دارند، این است که هیچ منصبی مادام العمری نبوده و نخبگان و مدیران جامعه در بازه های زمانی جا عوض می کنند و یا جای خود را به نیروهای تازه نفس می دهند

ادامه ◄