برای یک زندگی معمولی؛ شایسته سالاری

شایته سالاری به شیوه‌ای از مدیریت گفته می‌شود که در آن دست‌اندرکاران بر پایه توانایی، تخصص و شایستگی‌ها‌شان برگزیده می شوند و موقعیت اجتماعی و نسبت های خویشاوندی و یا قدرت مالی شان در این گزینش نقشی ندار

ادامه ◄

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص استمرار خدمت بازنشستگان و اضافه کاری معلمان در سال تحصیلی نو

ستاد موظف است با بهرە گیری از کارشناسان و با برنامەریزی علمی، تشخیص نیازها، تامین زیرساختهای مالی و فکری، ارائە خدمات کافی بە نیروهای صف و درک دغدغە آنها و رفع مشکلاتشان زمینە ارتقاء مجموعە و دست‌یابی بە اهداف آموزشی و بە تبع آن زمینە تعالی و ترقی کشور را فراهم آورد

ادامه ◄