هزار بادهء ناخورده در رگ تاک است!

در مبارزه ای که در جریان است و در ۴۳ ساله گذشته فراز و فرودهای بسیار داشته، این اولین بار است که عده ای، برای رساندن صدای خود به جهانیان، بجای جستجوی یک «رهبر» به انتخاب یک «وکیل» پرداخته اند.

ادامه ◄