پیش‌بینی مجلس: کاهش چشمگیر درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۳

درآمدهای نفتی ایران در سال آینده کاهش چشمگیری خواهند داشت؛ واقعیتی که کاهش تقاضای جهانی از یک سو و محدودیت‌های متعدد برای حکومت ایران از سوی دیگر بر آن تاثیر گذاشته‌اند. با این حساب، جمهوری اسلامی در حالی که با بزرگ‌ترین چالش خیابانی تاریخ خود روبرو است باید با کاهش مهم‌ترین منبع مالی خود نیز دست و پنجه نرم کند.

ادامه ◄