توانا بود هر که دانا بود

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳