بازنشستگان ایرانی؛ قربانیان دروغ و زد‌و‌بند در تنگنای معیشت

مانند گروه‌های مختلف صنفی در گوشه کنار ایران، بازنشستگان نیز این روزها نسبت به تنگناهای معیشتی و مشکلات درمانی خود معترض هستند. از سویی نیز گفته می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات مالی جدی مواجهند.

ادامه ◄