قالی‌بافی در روزگار تحریم و تورم و اقبال به فرش ماشینی

یکی از پایه‌های صادرات غیرنفتی ایران فرش است. قالی‌بافی تا پیش از این به شکل استاد‌ـ‌شاگردی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شد اما از سه دهه پیش تاکنون در دانشگاه هنر این رشته راه‌اندازی شده.

ادامه ◄

اقتصاد صنایع دستی متأثر از رکود گردشگری و تورم

بسیاری از هنرمندان، صنایع دستی را به صورت خودآموز یا در کارگاه ها یاد میگیرند. برخی هم در این زمینه تحصیل آکادمیک کرده اند. گفتوگو با گروهی از فارغالتحصیلان درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی شان.

ادامه ◄