دادستان مرگ جورج فلوید را «قتل عمد» تلقی کرد و ماموران پلیس را به ارتکاب این جنایت متهم ساخت

دادستان کل مینیاپولیس مرگ جورج فلوید را «قتل درجۀ دو» ارزیابی کرد و مامور پلیسی را که رفتار خشونت بار او به از دست دادن جان وی منجر شده بود، به ارتکاب جنایت متهم ساخت

ادامه ◄