چهار زندانی سیاسی به «بغی» متهم شدند

پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی در روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده به ظن عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام از بابت اتهام بغی و از بابت اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور تفهیم شدند.

ادامه ◄

حکم اعدام حیدر قربانی جهت اجرا بە اجرای احکام سنندج ارجاع شد

همان گونه که (سایت) هنگاو پیشتر نیز اطلاع رسانی کرده بود، تنها ادله اثباتی در ورود اتهام قتل به حیدر قربانی اقاریر زیر شکنجه‌های غیر انسانی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج می باشد.

ادامه ◄