مناقشه هیرمند و هلمند: با قطار بشکه‌های زرد می‌آییم

افغانستان به دریا راه ندارد ولی سرچشمه آبهایی است که همسایگانش را می‌تواند سیراب یا تشنه لب بگذارد. آب ابزار دیپلماسی افغانستان است و حاکمان این کشور چه جمهوری و پادشاهی باشد و چه حکومت اسلامی، می‌دانند که باید با این کارت به خوبی بازی کنند.

ادامه ◄