همه پاسدارانی که می‌خواهند رئیس جمهوری بشوند

انتخابات درون حکومتی جمهوری اسلامی امسال بیش از هر سالی رنگ و بوی انحصارطلبی گرفته است. این بار شمار بیشتری از سپاهیان حکومت پا به میدان گذاشته‌اند تا عرصه‌ی سیاست کشور را هر چه بیشتر به تصرف خویش درآورند. روحانیان کمی از میدان انتخاباتی پا پس کشیده‌اند تا در این میدان پاسداران حکومت بخت خود را بهتر بیازمایند.

ادامه ◄